Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

ckziu2-logo

 SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 14
(nauka w szkole bezpłatna)

Rekrutacja 2017
(fragment z Regulaminu Rekrutacji)

od 31 maja do 3 lipca 2017 r.
do godz. 15.00
złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzajacymi
spełnianie przez kandydatów
warunków branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
(poznaj pełną treść regulaminu)


TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

2 lata

 (podstawa programowa)

PKZ(T.d) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik turystyki wiejskiej

Uczeń:

1) opisuje walory turystyczne regionów geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych i kulturowych;

2) projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych i samochodowych;

3) określa wpływ rozwoju turystyki na środowisko przyrodnicze;

4) przestrzega zasad racjonalnego żywienia człowieka;

5) przestrzega zasad gospodarki odpadami;

6) wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na rozwój rolnictwa;

7) rozpoznaje gatunki roślin uprawnych i chwastów;

8) rozpoznaje gatunki, rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich;

9) rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą;

10) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny;

11) rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;

12) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik turystyki wiejskiej opisane w części II:

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

1. Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych

Uczeń:

1) klasyfikuje imprezy i usługi turystyczne;

2) rozpoznaje oczekiwania klientów dotyczące imprez i usług turystycznych;

3) korzysta z dostępnych źródeł informacji geograficznej i turystycznej;

4) wykorzystuje wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata;

5) opracowuje programy imprez turystycznych;

6) dobiera usługodawców do rodzaju imprez i usług turystycznych;

7) kalkuluje koszty imprez i usług turystycznych;

8) prowadzi rezerwację imprez i usług turystycznych;

9) stosuje instrumenty marketingu w sprzedaży imprez i usług turystycznych;

10) współpracuje z uczestnikami rynku turystycznego;

11) sporządza dokumenty związane z przygotowaniem i sprzedażą imprez i usług turystycznych.

2. Realizowanie imprez i usług turystycznych

Uczeń:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji imprez i usług turystycznych;

2) współpracuje z usługodawcami realizującymi usługi turystyczne;

3) udziela informacji turystycznych;

4) realizuje imprezy i usługi turystyczne na obszarach wiejskich z uwzględnieniem specyfiki regionu;

5) prowadzi dokumentację realizacji imprez i usług turystycznych;

6) monitoruje przebieg realizacji imprez i usług turystycznych.

3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych

Uczeń:

1) gromadzi dokumentację imprez i usług turystycznych na etapie ich rozliczania;

2) sporządza zestawienie przychodów i kosztów imprez i usług turystycznych;

3) dokonuje rozliczeń finansowych usług turystycznych.

T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

1. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym

Uczeń:

1) dobiera grupy i gatunki roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;

2) planuje, organizuje i wykonuje zabiegi agrotechniczne w produkcji roślin na gruntach ornych i użytkach zielonych;

3) zakłada i pielęgnuje ogród warzywny i sad przydomowy;

4) dobiera gatunki i grupy zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;

5) planuje i organizuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym;

6) prowadzi prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;

7) wykonuje zabiegi związane z higieną zwierząt i pomieszczeń gospodarskich;

8) dobiera i eksploatuje narzędzia i maszyny do kompleksowej mechanizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

9) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich oraz obrotu nimi;

10) kontroluje jakość wykonywanych prac związanych z prowadzeniem produkcji w gospodarstwie rolnym;

11) eksploatuje pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i stosując przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

12) stosuje ekologiczne metody produkcji rolniczej;

13) prowadzi produkcję rolniczą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

14) prowadzi sprzedaż zwierząt oraz produktów pochodzenia rolniczego;

15) oblicza opłacalność produkcji rolniczej.

2. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej

Uczeń:

1) określa warunki adaptacji gospodarstwa rolnego na potrzeby działalności agroturystycznej;

2) projektuje układy funkcjonalne i wyposażenie gospodarstwa rolnego na potrzeby klientów;

3) planuje i dobiera wyposażenie bazy do prowadzenia usług noclegowych, żywieniowych i towarzyszących;

4) planuje działalność turystyczną w gospodarstwie rolnym i oblicza jej opłacalność;

5) dostosowuje produkcję rolniczą w gospodarstwie rolnym do potrzeb klientów;

6) stosuje przepisy prawa dotyczące minimalnych wymagań dla obiektów świadczących usługi noclegowe;

7) przestrzega zasad kategoryzacji bazy noclegowej.

3. Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym

Uczeń:

1) organizuje i realizuje usługi noclegowe;

2) wykonuje prace związane z utrzymaniem porządku i czystości w gospodarstwie;

3) układa jadłospisy dla różnych grup klientów z uwzględnieniem potraw regionalnych oraz przetworów własnej produkcji;

4) sporządza potrawy i napoje przestrzegając zasad racjonalnego żywienia oraz bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności;

5) przestrzega zasad obsługi klienta.

wniosek(pdf)

informacje
sekretariat w budynku nr 1
(ul. Smoleńska 5/7)
tel./fax
58 309-05-06