Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

ckziu2-logo

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 14
(nauka w szkole bezpłatna)

 Rekrutacja 2017
(fragment z Regulaminu Rekrutacji)

 od 31 maja do 3 lipca 2017 r.
do godz. 15.00
złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzajacymi
spełnianie przez kandydatów
warunków branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
(poznaj pełną treść regulaminu)


OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

2 lata

 (podstawa programowa)

Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

1. Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby starszej

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby starszej;

2) rozpoznaje warunki życia osoby starszej;

3) ocenia poziom możliwości psychofizycznych osoby starszej;

4) ocenia możliwości i ograniczenia osoby starszej w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności;

5) rozpoznaje potrzeby i problemy osoby starszej;

6) rozpoznaje i wykorzystuje zasoby środowiska osoby starszej;

7) organizuje środowisko mieszkaniowe z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa osoby starszej;

8) opracowuje plan pomocy, wsparcia i opieki długoterminowej osoby starszej;

9) planuje działania opiekuńczo-wspierające osobie starszej i dobiera metody, techniki i narzędzia do tych działań;

10) prowadzi dokumentację pracy z osobą starszą.

2. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej

Uczeń:

1) dba o jakość usług świadczonych, przestrzegając procedur medycznych i standardu opieki;

2) rozpoznaje symptomy zaburzeń psychofizycznych u osoby starszej;

3) przeciwdziała zagrożeniom zdrowia i życia osoby starszej;

4) udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby starszej;

5) wykonuje czynności opiekuńcze i higieniczne u osoby starszej;

6) opiekuje się osobą starszą w fazie terminalnej choroby i udziela jej wsparcia emocjonalnego;

7) dokonuje pomiaru parametrów życiowych osoby starszej;

8) pomaga osobie starszej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;

9) prowadzi profilaktykę przeciwodleżynową u osoby starszej;

10) przestrzega zasad i określa rodzaje i techniki wykonywania zabiegów przeciwzapalnych;

11) wykonuje zabiegi przeciwzapalne u osoby starszej;

12) pomaga osobie starszej w przyjmowaniu leków zaleconych przez lekarza;

13) pomaga osobie starszej w prowadzeniu gospodarstwa domowego;

14) organizuje osobie starszej korzystanie ze świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;

15) pomaga osobie starszej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

16) przygotowuje osobę starszą we współpracy z rodziną do samoopieki, samopielęgnacji oraz prowadzenia zdrowego stylu życia;

17) podejmuje problematykę śmierci i godnego umierania w kontaktach z osobą starszą.

3. Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej

Uczeń:

1) inicjuje i podtrzymuje pozytywne relacje osoby starszej z osobami z najbliższego otoczenia;

2) pomaga i udziela wsparcia osobie starszej w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych;

3) wspiera i mobilizuje osobę starszą do aktywnego spędzania czasu wolnego, uwzględniając jej potrzeby i możliwości psychofizyczne;

4) organizuje czas wolny osobie starszej z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego;

5) pomaga osobie starszej w korzystaniu z pomocy technicznych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności;

6) wspiera osobę starszą w usprawnianiu psychofizycznym.

4. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej

Uczeń:

1) pobudza wrażliwość osób z najbliższego otoczenia na potrzeby i problemy osoby starszej;

2) motywuje rodzinę i lokalne środowisko społeczne do działania na rzecz osoby starszej;

3) współpracuje z osobami z otoczenia na rzecz osoby starszej;

4) organizuje pomoc instytucji wsparcia społecznego działających na rzecz osoby starszej;

5) organizuje środowiskowe grupy wsparcia na rzecz osoby starszej;

6) organizuje pomoc materialną na rzecz osoby starszej we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej;

7) współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobie starszej;

8) współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego zakładu opiekuńczo-leczniczego.

 wniosek(pdf)

informacje
sekretariat w budynku nr 1
(ul. Smoleńska 5/7)
tel./fax
58 309-05-06